Algemene Voorwaarden

Definities

ALGO: ALGO Project B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89500377.

Opdrachtgever: iedere persoon of rechtspersoon die met ALGO een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten en voorts diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtsopvolgers.

Opdracht: Opdrachtgever verzoekt ALGO mondeling dan wel schriftelijk om een geschikte Kandidaat te zoeken, te selecteren en te leveren.

Professional: een bij ALGO onder contract staande persoon, zijnde in dienst van ALGO of werkzaam als zelfstandige en ingehuurd door ALGO, die diensten verleent aan Opdrachtgever.

Kandidaat: een Professional, een bij ALGO ingeschreven persoon dan wel een door ALGO geselecteerde persoon die in het kader van de Opdracht bekend wordt bij Opdrachtgever.

Detachering: Opdrachtgever leent een Professional in voor een bepaalde tijd tegen vooraf overeengekomen voorwaarden.

Opdrachtvoorwaarden: schriftelijke weergave van de overeengekomen afspraken tussen ALGO en Opdrachtgever voor het uitvoeren van de Opdracht.

Opdrachtbevestiging: schriftelijke weergave van de overeengekomen voorwaarden tussen ALGO en Opdrachtgever bij de inzet van een Kandidaat op basis van Detachering.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle door ALGO gedane aanbiedingen en op alle door haar gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever.
 2. Deze algemene bepalingen zijn tevens van toepassing op toekomstige Opdrachten en overeenkomsten met inachtneming van het in artikel 1.8 bepaalde van deze algemene bepalingen.
 3. Deze algemene bepalingen worden aan Opdrachtgever verstrekt tegelijkertijd met de aanbieding c.q. offerte dan wel tegelijkertijd met de (concept) overeenkomst. Tevens liggen deze algemene bepalingen ter inzage bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam.
 4. Alle aanbiedingen van ALGO, in welke vorm dan ook, zijn slechts geldig voor de duur van dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeld. Artikel 2.8 en 2.9 blijven te allen tijde van toepassing.
 5. Algemene bepalingen van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze algemene bepalingen van Opdrachtgever met uitsluiting van (een deel van) de algemene bepalingen van ALGO op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 6. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze algemene bepalingen zijn slechts bindend indien en voor zover dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene bepalingen nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene bepalingen volledig van kracht blijven. In dat geval zullen ALGO en Opdrachtgever in overleg treden om in redelijkheid een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud, het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen, overeen te komen.
 8. Deze algemene bepalingen blijven geldig tot het moment dat deze worden herzien en worden vastgelegd in een nieuwe versie en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2. Algemeen

 1. ALGO zoekt en selecteert geschikte Kandidaten ten behoeve van Detachering bij de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever kan dit ALGO mondeling dan wel schriftelijk verzoeken. Tevens kan ALGO hiertoe zelf het initiatief nemen.
 2. ALGO zal zorgvuldig en transparant te werk gaan bij het delen van informatie over Kandidaten met Opdrachtgever. ALGO zal slechts die Kandidaten voorstellen aan Opdrachtgever waarvoor mondelinge of schriftelijke toestemming is verkregen van de Kandidaat.
 3. Opdrachtgever is gehouden om vertrouwelijk om te gaan met de door ALGO verstrekte informatie over Kandidaten en zal deze informatie uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen Opdracht. Opdrachtgever zal geen informatie delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALGO.
 4. ALGO selecteert één of meerdere Kandidaten uit haar bestand door deze Kandidaat of Kandidaten schriftelijk of mondeling aan de Opdrachtgever voor te stellen (inclusief de bijbehorende voorwaarden voor de inzet van de Kandidaat) en/of de resumé(’s) of C.V.(’s) aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 5. Opdrachtgever dient ALGO voorafgaand aan de start van en tijdens de Opdracht schriftelijk te informeren over Kandidaten die bekend zijn bij Opdrachtgever en/of actief in het wervingsproces. Indien Opdrachtgever niet vermeld met welke Kandidaten zij in een wervingsproces zit, dan worden alle door ALGO voorgestelde Kandidaten aan Opdrachtgever beschouwd als niet bekend.
 6. ALGO kan, naar eigen goeddunken, van Opdrachtgever verlangen dat zij hun actieve kandidatenbestand delen met ALGO, om mogelijke dubbele bemiddeling te voorkomen. Dit draagt bij aan een eerlijke en transparante samenwerking tussen ALGO en haar Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever is aan ALGO het tarief verschuldigd als omschreven in artikel 3, indien een door ALGO aan de Opdrachtgever, of daaraan gelieerde ondernemingen, voorgestelde Kandidaat binnen twaalf maanden na voorstellen in dienst treedt of anderszins al dan niet via derden of voor eigen rekening werkzaam is bij de Opdrachtgever, bij een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Opdrachtgever in een groep verbonden is en/of bij aan de Opdrachtgever respectievelijk aan deze groepsmaatschappijen anderszins gelieerde ondernemingen.
 8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Kandidaten van ALGO tijdens het wervingsproces c.q. Opdracht en een aansluitende periode van twaalf maanden zonder schriftelijke toestemming van ALGO of anders dan in het kader van een schriftelijke overeenkomst met ALGO in dienst te nemen of anderszins werkzaam te laten zijn. In de Opdrachtbevestiging (zie artikel 3) kunnen afwijkende afspraken worden overeengekomen tussen ALGO en Opdrachtgever. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan ALGO een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van ALGO van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.
 9. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door ALGO voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALGO aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever aan ALGO een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van ALGO van de Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.
 10. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst tussen ALGO en de voorgestelde Kandidaat zijn er verschillende contractvormen mogelijk. Proeftijd en opzegtermijn kunnen per Opdracht variëren en worden in de Opdrachtbevestiging (zie artikel 3) weergegeven.
 11. Bij een algemeen verbindende verklaring van een CAO zal deze door ALGO worden gevolgd bij de inzet van een bij ALGO in dienst zijnde professional.

Artikel 3. Aanbieding en totstandkoming van de Opdracht

 1. Elk aanbod van ALGO, in welke vorm dan ook, tot het aangaan van een Opdracht is geheel vrijblijvend en herroepelijk, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbieding van ALGO dat een kennelijke fout of vergissing bevat, evenals aan een aanbod van ALGO dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of incomplete gegevens.
 3. Elke Opdracht die leidt tot Detachering of de inzet van de voorgestelde Kandidaat bij Opdrachtgever zal schriftelijk en met verwijzing naar deze voorwaarden door ALGO aan Opdrachtgever worden bevestigd in een Opdrachtbevestiging.
 4. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging heeft ondertekend en weer heeft aangeboden aan ALGO.
 5. Wijzigingen in of van een Opdrachtbevestiging zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door ALGO zijn bevestigd.
 6. Voor afwijking van de tevoren vastgestelde vermoedelijke looptijd van de Opdracht is ALGO niet aansprakelijk.
 7. Indien de Professional waarop de Opdrachtbevestiging betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, kunnen hieraan door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Verrichting en voortgang van werkzaamheden

 1. Opdrachtgever verplicht zich de Professional toegang te verlenen tot de locatie, waar de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdracht dienen te worden verricht.
 2. De Opdrachtgever zal de werkplek waar hij de Professional werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is, om te voorkomen dat de Professional bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt.
 3. De Opdrachtgever zal aan ALGO en/of de Professional vóór aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de van de Professional verlangde beroepskwalificaties.
 4. De Opdrachtgever zal, indien noodzakelijk, aan ALGO en/of de Professional vóór aanvang van de werkzaamheden een document verstrekken met de specifieke kenmerken van de werkplek waar de werkzaamheden verricht gaan worden.
 5. Overleg omtrent de voortgang van de werkzaamheden vindt plaats, iedere 3 maanden of zoveel vaker als nodig, tussen Opdrachtgever en ALGO.

Artikel 5. Urenregistratie

 1. Voor de verrichte werkzaamheden houdt de Professional een urenstaat bij ter registratie van de gewerkte uren. Gewerkte uren worden (digitaal) geregistreerd in een door ALGO ter beschikking gesteld systeem en indien nodig ook in een door Opdrachtgever ter beschikking gesteld systeem.
 2. De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en vrije dagen juist en duidelijk zijn ingevuld en ondertekent de urenstaat voor akkoord. Door ondertekening van de urenstaat verklaart Opdrachtgever akkoord te zijn met de inhoud en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever staat in voor tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten.
 4. Indien Opdrachtgever de urenstaat niet goedkeurt voor het eerstvolgende moment van facturen, waarbij de overeengekomen factuurfrequentie leidend is, zullen de ingediende uren als geaccordeerd worden beschoud en in rekening worden gebracht.
 5. Eventuele verschillen tussen een bij ALGO ingediende urenstaat en een bij Opdrachtgever ingediende urenstaat, treden Opdrachtgever, Professional en ALGO in overleg. Het verschil zal worden verwerkt en verrekend. ALGO behoudt zich het recht voor om hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 6. Facturering en betalingen

 1. Facturering van ALGO aan Opdrachtgever geschiedt wekelijks op basis van nacalculatie van het aantal gewerkte uren (tenzij anders overeengekomen). Facturen worden samengesteld aan de hand van de door de Opdrachtgever voor akkoord (digitaal) getekende uren-, uitgaven-, en rittenregistratie.
 2. Indien de Professional uitgaven dient te maken voor de uitvoering van de Opdracht, dan zal ALGO en/ of Professional in overleg treden met Opdrachtgever. Na akkoord van Opdrachtgever, zullen deze uitgaven door ALGO in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen (tenzij anders overeengekomen), één en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid betreft.
 4. Opdrachtgever zal bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn in verzuim zijn.
 5. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van ALGO aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van ALGO een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen middels een bankgarantie of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens ALGO. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.
 6. Indien de Opdrachtgever het in Artikel 6.5 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door ALGO gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 7. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan ALGO een direct opeisbare rente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom (inclusief BTW) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als één maand wordt gerekend. In geval de wettelijke (handels)rente hoger is dan 2%, is Opdrachtgever die hogere wettelijke (handels)rente verschuldigd. De Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de opeisbare rente, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever aan ALGO de werkelijke (buiten)gerechtelijke incassokosten te vergoeden voor zover zij dit bedrag te boven mochten gaan.
 8. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de vordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen zal enige betaling door Opdrachtgever in mindering worden gebracht op de hoofdsom van de openstaande vorderingen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De partij die ingevolge de navolgende leden de verantwoordelijkheid draagt voor de werkzaamheden, die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging worden verricht, aanvaardt daarmee tevens de aansprakelijkheid voor schade die geleden wordt als gevolg van nalatigheid of tekortkomingen van ingezette Professionals.
 2. Werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging op locatie van de Opdrachtgever of op locatie van zijn Opdrachtgever worden uitgevoerd, vinden plaats onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ten aanzien van door ALGO ingezette Professionals geldt dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van veiligheid en arbeidsomstandigheden, voorzover de werkzaamheden op locatie van de Opdrachtgever of op locatie van zijn Opdrachtgever plaatsvinden.
 3. Indien en voorzover artikel 7.2 niet van toepassing is, is ALGO tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, indien en voorzover niet verzekerd onder enige schadeverzekering, die Opdrachtgever lijdt als gevolg van nalatigheid of tekortkoming van door ALGO ingezette en onder ALGO leiding en toezicht werkzame Professionals, begaan bij de uitvoering van de werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdrachtbevestiging dienen te worden verricht, indien en voorzover deze nalatigheid of tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale oplettendheid en bij normale wijze van uitvoering vermeden hadden kunnen en moeten worden.
 4. Schadevorderingen ten gevolge van het hierboven vermelde dienen uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij ALGO schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.
 5. De door ALGO te vergoeden schade, zoals in artikel 7.3 beschreven, zal nimmer het door ALGO terzake van de Opdracht tot Detachering en/of op projectbasis gefactureerde bedrag overschrijden.
 6. De Opdrachtgever is verplicht om ALGO in de gelegenheid te stellen en alle medewerking te verlenen om de overeengekomen werkzaamheden die ten behoeve van de overeengekomen Opdracht dienen te worden verricht uit te voeren en het project tot stand te brengen. Dit omvat tevens het uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen tot herstel van fouten in het verrichte werk, voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is. Bij gebreke van deze medewerking zal ALGO uit de verplichtingen van artikel 7.3 ontslagen zijn.
 7. Opdrachtgever vrijwaart ALGO voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.
 8. Indien een Professional betrokken raakt bij een ongeval, dient de Opdrachtgever bevoegde instanties én ALGO hiervan onverwijld in kennis te stellen. Tevens dient zij er zorg voor te dragen dat er een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval / beroepsziekte. ALGO zal van alle onderzoeken een kopie krijgen. Eveneens behoudt ALGO zich het recht om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.
 9. De Opdrachtgever zal aan Professional alle schade vergoeden (inclusief kosten van rechtsbijstand) die de Professional in de uitoefening van zijn arbeid bij Opdrachtgever lijdt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Professional.
 10. Indien een bedrijfsongeval leidt tot de dood, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 11. De Opdrachtgever zal aan Professional alle schade vergoeden (inclusief kosten van rechtsbijstand) die de Professional lijdt doordat een aan Professional toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden zaak is beschadigd of teniet gegaan.
 12. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen alle aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in artikel 7.

Artikel 8. Tussentijdse wijziging en opzegging

 1. Wijziging, uitbreiding of beperking van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en ALGO komt niet tot stand tenzij ALGO deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. Het is beide partijen toegestaan de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen, indien één der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert.
 3. In het geval van het voorgaande artikel vindt afrekening plaats op basis van de stand van het project en de gemaakte kosten. Alle vorderingen die ALGO in deze gevallen op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 4. ALGO is gerechtigd tussentijds in het tarief één of meer van onderstaande kostenverhogingen geheel of evenredig te verwerken.
  1. Wijziging, als gevolg van een overheidsmaatregel of ander bindend voorschrift, van de beloning of arbeidsvoorwaarden van ingezette Professionals;
  2. Wijziging van sociale lasten en premies, wijziging van de fiscale wetgeving, invoering bij algemeen verbindend voorschrift van nieuwe lasten of premies of wijziging van het werkgeversaandeel daarin;
  3. Wijziging, als gevolg van een maatregel van toepassing zijnde binnen de CAO, van de beloning of arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de door ALGO ingezette Professional
  4. Stijging van het prijsindexcijfer van de consumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.
 5. Elke in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en ALGO eindigt van rechtswege op het tijdstip dat ALGO een door haar ingezette Professional niet meer ter beschikking kan stellen aan Opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen ALGO en de Professional is beëindigd. Het einde van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en ALGO treedt niet in, indien ALGO een gelijkwaardige Professional voor deze werkzaamheden kan leveren.
 6. Indien de Opdrachtgever de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en ALGO zonder inachtneming van de afgesproken opzegtermijn tussentijds beëindigt, dan wel ALGO de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en ALGO tussentijds beëindigt door een oorzaak welke geheel of grotendeels aan de Opdrachtgever is toe te rekenen, zal de Opdrachtgever aan ALGO verschuldigd zijn een terstond opeisbare boete van 100% van het laatst geldende tarief voor de ingezette Professional, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tot het volgens de Opdrachtbevestiging overeengekomen moment van beëindiging.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting jegens ALGO niet nakomt is Opdrachtgever in verzuim en kan ALGO onverwijld de opdracht beëindigen, met staking van de inzet van de Professional, zonder dat de betalingsverplichting van Opdrachtgever conform de in de Opdrachtbevestiging vastgestelde overeenkomst komt te vervallen.

Artikel 9. Vervanging van een Professional

 1. In geval van ziekte korter dan acht weken van de ingezette Professional is ALGO niet gehouden voor vervanging van deze Professional zorg te dragen.
 2. In geval van ziekte langer dan acht weken treden ALGO en de Opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijke vervanging van de ingezette Professional.
 3. Indien een Professional van ALGO in strijd met de bij Opdrachtgever gebruikelijke huisregels heeft gehandeld zal direct overleg plaatsvinden met ALGO zodat deze, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, adequate maatregelen kan nemen zoals mogelijk berispen, het geven van een waarschuwing of zelfs vervangen van de Professional.
 4. Professionals die gedurende de duur van de Detachering aantoonbare hogere kwalificaties hebben gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring kunnen door ALGO in overleg met Opdrachtgever worden vervangen. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging als bedoeld in de vorige zin, is ALGO gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat ALGO normaliter voor dat hogere niveau hanteert.

Artikel 10. Betaling loon en wettelijke afdrachten

 1. ALGO staat in voor betaling van het loon van de ingezette Professional, indien Professional in dienst is bij ALGO.
 2. ALGO staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Professional zijnde in dienst van ALGO die is ingezet voor de Opdracht. ALGO vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffing van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de Professional die betrokken is bij de werkzaamheden voor de uitvoering van de Opdracht zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.
 3. Op verzoek van Opdrachtgever zal ALGO schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Professional zijnde in dienst van ALGO, die in het kader van de Opdracht is ingezet bij de Opdrachtgever.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering, de voortgang van de Opdracht en/of de kwaliteit van het geleverde werk dienen onverwijld en uiterlijk 8 dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt zijn uitgevoerd of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan ALGO te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de Opdrachtgever dienaangaande kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op juiste wijze ingediende klachten vindt in overleg plaats tussen Opdrachtgever en ALGO. Klachten of reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 2. Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn zullen klachten niet meer in behandeling worden genomen.
 3. Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

Artikel 12. Rechtskeuze

 1. De in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en ALGO alsmede de Opdracht die daaraan ten grondslag ligt, worden volledig beheerst door Nederlands recht
 2. Indien partijen verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de in de Opdrachtbevestiging vastgelegde overeenkomst tussen Opdrachtgever en ALGO en in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Uitsluitend de burgerlijke rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.